|

Kiedy zakończy się remont Kiepury i Dekana?

kiepury-dekanaPrzebudowa ulic Dekana i Kiepury w Lesznie trwa od 7 czerwca 2016 roku. Końca jednak nie widać. Prezydent Łukasz Borowiak zaniepokojony sytuacją na placu budowy wystosował specjalne oświadczenie w tej sprawie.

Leszno, 25 listopada 2016

OŚWIADCZENIE

Pan Prezydent Łukasz Borowiak jest głęboko zaniepokojony sytuacją związaną z inwestycją „Przebudowa ulicy Jana Kiepury i Jana Dekana w Lesznie”. Jednocześnie w sposób zdecydowany podkreśla, że miasto od początku dołożyło wszelkich możliwych starań, by inwestycja zakończyła się zgodnie z terminem.

Od początku wykonywanych prac – zdaniem inspektorów nadzoru inwestorskiego, służb miejskich i osób społecznie obserwujących inwestycję – zaangażowanie ludzi i sprzętu ze strony wykonawcy ocenić należy jako niewystarczające. Działający w imieniu miasta inspektor nadzoru wiele razy zwracał się do wykonawcy o zwiększenie zaangażowania ludzi i środków oraz wydłużenie zmian dla pracowników, by termin zakończenia prac został dotrzymany. Plac budowy został przekazany wykonawcy 7 czerwca 2016 roku z terminem zakończenia prac do 31 października 2016. Już 19 sierpnia br. Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic sp. z o.o. zwróciło się do Prezydenta Miasta Leszna o przedłużenie terminu do 30 listopada. Kolejne pisma spółki, z 10 października i 23 listopada br., to prośby o następne przedłużenie terminu zakończenia inwestycji do 10 grudnia 2016. Zdaniem służb miasta jednak zmiana taka nie ma żadnego uzasadnienia merytorycznego. Od początku budowy nieliczne zgłaszane przez wykonawcę rozbieżności z projektem nie mogą mieć istotnego wpływu na termin jej zakończenia. W dzienniku budowy brak również zapisów, które potwierdzałyby poważne „obiektywne” trudności uniemożliwiające wykonawcy terminowe zakończenie prac. Prezydent Miasta Leszna wysłał do wykonawcy trzy pisma dyscyplinujące, związane z terminem zakończenia prac. Na bieżąco budowa jest monitorowana przez służby miejskie i szczegółowo kontrolowana przez inspektora nadzoru. Szczegółowy harmonogram prac i dzielenie ich na kolejne etapy to wyłączna domena wykonawcy, zgodnie z warunkami przetargu na inwestycję. Jedynym wymogiem organizacyjnym ze strony miasta od samego początku prac było zapewnienie stałego dojazdu do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie.

Prezydent Miasta Leszna wykazał już maksimum dobrej woli przychylając się do próśb wykonawcy o przedłużenie terminu zakończenia przebudowy ulic Kiepury i Dekana. Prezydent Łukasz Borowiak uczestniczył w radzie budowy, gdzie zapoznał się z bieżącą sytuacją, prowadził również rozmowy w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim, ponieważ inwestycja ma dofinansowanie ze środków budżetu państwa w wysokości blisko 1,7 mln zł. W sposób zdecydowany podkreślamy, że niedotrzymanie terminu prac grozi utratą tego dofinansowania i narażeniem miasta na poważne straty materialne oraz wizerunkowe. Przedłużanie i kolejne odwlekanie zakończenia inwestycji jest również bardzo dolegliwe dla mieszkańców Leszna (dezorganizacja ruchu, korki, trudny dojazd do pracy, szkoły etc., reorganizacja tras autobusów).

Zgodnie z umową przypominamy, że od 1 grudnia br. Miasto Leszno ma prawo do naliczania kar umownych związanych z niedotrzymaniem terminu zakończenia inwestycji. Wysokość kar to ponad 18 tys. zł dziennie. W przypadku utraty dofinansowania inwestycji ze środków budżetu państwa miasto ma również prawo domagać się od wykonawcy w sądzie odszkodowania w tej samej wysokości (blisko 1,7 mln zł). Jednocześnie podkreślamy, że Prezydent Miasta Leszna deklaruje pełną wolę współpracy i pomocy wykonawcy. Ma również nadzieję, że inwestycja budowy dwóch bardzo ważnych ulic dla systemu komunikacyjnego Leszna zostanie zakończona zgodnie z terminem, a wykonawca dołoży wszelkich starań, by tak się stało. Najważniejsze jest bowiem, aby przebudowane i unowocześnione ulice zostały przekazane do użytkowania mieszkańcom naszego miasta.

Rafał Kotomski, rzecznik prezydenta miasta

Podobne wpisy