|

Można zgłaszać pomysły na rewitalizację

Na zdjęciu obszar miasta przeznaczony do rewitalizacji. Źródło: leszno.pl
Na zdjęciu obszar miasta przeznaczony do rewitalizacji. Źródło: leszno.pl

Zgodnie z zapowiedzią na stronie Urzędu Miasta pojawił się już formularz projektowy poprzez który można zgłaszać swoje pomysły, projekty i przedsięwzięcia do zrealizowania w obszarze miasta, który będzie rewitalizowany.

Zgodnie z ustawą o rewitalizacji swoje projekty mogą zgłaszać:

– mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego,

– mieszkańcy miasta inni niż wymienieni powyżej,

– podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze miasta działalność gospodarczą,

– podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze miasta działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne,

– jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,

– organy władzy publicznej,

– podmioty realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Działania rewitalizacyjne zaplanowane na obszarach zdegradowanych wskazanych w Programie Rewitalizacji mają szansę na uzyskanie zewnętrznego finansowania, m.in. z funduszy UE w perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Należy podkreślić, że osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej (czyli osoby prywatne) nie mogą ubiegać się o dofinansowanie. Osoby prywatne mogą natomiast korzystać ze wsparcia w sposób pośredni – zgłaszając pomysły projektów rewitalizacyjnych, z których efektów będą korzystać, jako grupa docelowa.

Nie dopuszcza się możliwości planowania i realizacji tylko wybiórczych inwestycji, nastawionych jedynie na szybki efekt poprawy estetyki przestrzeni, skupionych tylko na działaniach remontowych czy modernizacyjnych. Niezbędnym elementem procesów rewitalizacyjnych jest prowadzenie działań o charakterze społecznym, ukierunkowanym na mieszkańców obszaru rewitalizacji.

Formularz służący do zbierania propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi sposobu jego wypełnienia znajduje się na stronie miasta..Określa on jedynie zarys proponowanych pomysłów. Przed wprowadzeniem projektów do Gminnego Programu Rewitalizacji miasto dokona ich weryfikacji. Termin przekazywania formularzy mija 15 września 2016 r.

 

Podobne wpisy